Κανονισμός διανομής

Δείτε εδώ τον κανονισμό διανομής της ΕΥΕΔ, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η  χρήση των μη διανεμητέων ποσών, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ποσών για κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, όπως ψηφίστηκε στη Γενική Συνέλευση  των μελών της ΕΥΕΔ, στις 23-10-2018.