Έξοδα διαχείρισης - Κρατήσεις

Δείτε εδώ τον Πίνακα με τις κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί των εσόδων από την επένδυση των εσόδων, όπως ψηφίστηκαν από την Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΥΕΔ,  την 23η-10-2018.

 

Έκθεση Διαφάνειας

Δείτε  εδώ την Έκθεση Διαφάνειας της ΕΥΕΔ  για τη χρήση 2018, η οποία αναρτάται σύμφωνα με το άρθρο 29  του Ν.4481/2017.