Στις 6 Ιουνίου 2020 ολοκληρώθηκε το μέγιστο χρονικό διάστημα λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ), καθότι συμπληρώθηκαν δύο έτη από τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. ΥΠΠOA/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ 262844/18408/13772/689 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2085/07.06.2018) Υπουργικής Απόφασης με την οποία ανατέθηκε στην ‘ΕΥΕΔ’ η έκτακτη και με προσωρινό χαρακτήρα διαχείριση των δικαιωμάτων των δημιουργών – πρώην μελών της ‘ΑΕΠΙ’ μετά την οριστική ανάκληση άδειας λειτουργίας της τελευταίας.

Ως εκ τούτου ο παρόν ιστότοπος δεν είναι πλέον ενεργός.